لوله و اتصالات پلیمر گلپایگان

   سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۶۳×۱۱۰ پلیکا پلیمر گلپایگان
   زانو ۴۵ درجه ۱۱۰ پلیکا پلیمر گلپایگان
   درپوش ۷۵ پلیکا پلیمر گلپایگان
   سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰ پلیکا پلیمر گلپایگان
   سیفون پایه دار ۱۱۰×۱۱۰ پلیکا پلیمر گلپایگان
   لوله ۱۱۰ پلیکا پلیمر گلپایگان (شاخه ۶ متری)
   سه راه تبدیل ۹۰ درجه ۱۱۰×۹۰ پلیکا پلیمر گلپایگان
   سه راه ۹۰ درجه ۹۰ پلیکا پلیمر گلپایگان
   لوله ۱۲۵ پلیکا پلیمر گلپایگان (شاخه ۶ متری)