سینک روکار

نمایش 1–10 از 43 نتایج

سینک ۲۵ روکار اخوان

سینک ۲۵ روکار اخوان

کد محصول : 02756

120cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۲۹ روکار اخوان

سینک ۲۹ روکار اخوان

کد محصول : 02757

100cm طول
60cm عرض
عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۳۳ روکار اخوان

سینک ۳۳ روکار اخوان

کد محصول : 02758

140cm طول
600cm عرض
عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
 
سینک ۳۶ روکار اخوان

سینک ۳۶ روکار اخوان

کد محصول : 02759

120cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۳۹ روکار اخوان

سینک ۳۹ روکار اخوان

کد محصول : 02760

120cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۴۰ روکار اخوان

سینک ۴۰ روکار اخوان

کد محصول : 02761

120cm طول
60cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۴۱ روکار اخوان

سینک ۴۱ روکار اخوان

کد محصول : 02762

100cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۷۴ روکار اخوان

سینک ۷۴ روکار اخوان

کد محصول : 02763

120cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۱۰۳ روکار اخوان

سینک ۱۰۳ روکار اخوان

کد محصول : 02764

120cm طول
60cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۱۱۲ روکار اخوان

سینک ۱۱۲ روکار اخوان

کد محصول : 02765

100cm طول
60cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی

نمایش 1–10 از 43 نتایج