کلکتور پنج لایه

والو کلکتوری کوپلی”۱/۲×۱۶(با دسته پروانه ای) نیوپایپ
والو کلکتوری کوپلی”۱/۲×۲۰(با دسته پروانه ای) نیوپایپ
جعبه کلکتور ۷۵*۴۵ نیوپایپ
جعبه کلکتور ۶۵*۴۵نیوپایپ
بست کلکتور ۱/۴ ۱  طرح B نیوپایپ
کلکتور (B5 (1×۱/۲ نیوپایپ
کلکتور (B6 (1×۱/۲ نیوپایپ
جعبه کلکتور ۴۵*۴۵ نیوپایپ
پایه کلکتور نیوپایپ

پایه کلکتور نیوپایپ

کد محصول : 15050

بست کلکتور ۳/۴ نیوپایپ