زانو پنج لایه

زانویی چپقی پرسی “۱/۲×۲۰ نیوپایپ
زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی ۱۶×”۱/۲ نیوپایپ
زانویی چپقی پرسی ۳/۴×۲۵ نیوپایپ
زانو ۹۰ پرسی ۲۰×۲۰ نیوپایپ
زانو ۹۰ پرسی۱۶×۱۶ نیوپایپ
زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی ۲۰×”۱/۲ نیوپایپ
زانویی چپقی پرسی ۱×۲۵ نیوپایپ