زانو پنج لایه

زانویی ۹۰ درجه ۱/۲ نیوپایپ
زانویی ۹۰ درجه ۳/۴ نیوپایپ
چپقی ۱/۲ نیوپایپ

چپقی ۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 10610

چپقی ۳/۴ نیوپایپ

چپقی ۳/۴ نیوپایپ

کد محصول : 10612

چپقی “۱ نیوپایپ

چپقی “۱ نیوپایپ

کد محصول : 10614

زانو ۹۰ پرسی۱۶×۱۶ نیوپایپ
زانو ۹۰ پرسی ۲۵×۲۵ نیوپایپ
زانو ۹۰ پرسی ۲۰×۲۰ نیوپایپ
زانو ۹۰ پرسی ۳۲×۳۲ نیوپایپ
زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی ۱۶×”۱/۲ نیوپایپ