زانو پنج لایه

زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی ۱۶×”۱/۲ نیوپایپ
زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی ۲۰×”۱/۲ نیوپایپ
زانویی چپقی پرسی ۱/۲ ۱×۵۰ نیوپایپ
زانویی چپقی پرسی ۱/۲ ۱×۴۰ نیوپایپ
زانویی چپقی پرسی ۱×۳۲ نیوپایپ
زانویی چپقی پرسی ۱×۲۵ نیوپایپ
زانویی چپقی پرسی ۳/۴×۲۵ نیوپایپ