سه راه پنج لایه

سه راهی پرسی ۲۰×۲۰×۲۰ نیوپایپ
سه راهی تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۲۵ نیوپایپ
سه راهی پرسی ۲۵×۲۵×۲۵ نیوپایپ