فلاش تانک ایران

   فلاش تانک ایران مدل اکو پارس دکمه ای اهرمی

   فلاش تانک ایران مدل اکو پارس دکم...

   کد محصول : 02497

    پلاستیکجنس بدنه
   6 لیترحجم مخزن
   سفیدرنگ
   دو زمانهتخلیه
    
   فلاش تانک ایران مدل اولترا اسلیم

   فلاش تانک ایران مدل اولترا اسلیم

   کد محصول : 02499

    پلاستیکجنس بدنه
    3 تا 6لیترحجم مخزن
   دو زمانهنوع پمپ
   دو زمانهتخلیه
    
   فلاش تانک ایران مدل ساحل دکمه ای اهرمی

   فلاش تانک ایران مدل ساحل دکمه ای...

   کد محصول : 02495

    پلاستیکجنس بدنه
   6 لیترحجم مخزن
   دریچه اینوع پمپ
   تک زمانهتخلیه
    
   فلاش تانک ایران مدل ساحل اهرمی

   فلاش تانک ایران مدل ساحل اهرمی

   کد محصول : 02490

    پلاستیکجنس بدنه
   6 لیترحجم مخزن
   دریچه اینوع پمپ
   تک زمانهتخلیه
    
   فلاش تانک ایران مدل توکار وال هنگ

   فلاش تانک ایران مدل توکار وال هنگ

   کد محصول : 02501

   High Resistance BL Polyethyleneجنس بدنه
    2 تا 8 لیترحجم مخزن
   دیافراگمینوع شناور
   دو زمانهتخلیه
    
   فلاش تانک توکار ایران (زمینی)
   لیست قیمت محصولات فلاش تانک ایران
   فلاش تانک ایران مدل اکو پارس اهرمی

   فلاش تانک ایران مدل اکو پارس اهرمی

   کد محصول : 02496

    پلاستیکجنس بدنه
   6 لیترحجم مخزن
   دریچه اینوع پمپ
   تک زمانهتخلیه