سینک توکار

Showing 1–10 of 54 results

سینک ۱۶۱ توکار اخوان

سینک ۱۶۱ توکار اخوان

کد محصول : 02740

120cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۲۱۵ توکار استیل البرز

سینک ۲۱۵ توکار استیل البرز

کد محصول : 04420

طول 120cm
عرض 52cm
عمق 17cm
لوازم جانبی دارد
 
سینک ۲۷۰ توکار استیل البرز

سینک ۲۷۰ توکار استیل البرز

کد محصول : 04418

طول 116cm
عرض 51cm
عمق 13.5cm
لوازم جانبی دارد
سینک ۱۰۹ توکار اخوان

سینک ۱۰۹ توکار اخوان

کد محصول : 02733

100cm طول
50cm عرض
 عمیق وضعیت لگن
ندارد لوازم جانبی
سینک ۹۰۲۱ توکار کن

سینک ۹۰۲۱ توکار کن

کد محصول : 05897

سینک ۹۰۱۱ توکار کن

سینک ۹۰۱۱ توکار کن

کد محصول : 05896

سینک ۸۰۷۲ توکار کن

سینک ۸۰۷۲ توکار کن

کد محصول : 05895

سینک ۴۳۷ توکار کن

سینک ۴۳۷ توکار کن

کد محصول : 05894

120cm طول
50cm عرض
نیمه عمیق وضعیت لگن
دارد لوازم جانبی
سینک ۸۰۶۲p توکار کن

سینک ۸۰۶۲p توکار کن

کد محصول : 05893

سینک ۹۰۳۱ توکار کن

سینک ۹۰۳۱ توکار کن

کد محصول : 05892

Showing 1–10 of 54 results