شیر روشویی چشمی

نمایش 1–10 از 17 نتایج

شیر روشویی چشمی قهرمان

شیر روشویی الکترونیکIqua-a-10 سف...

کد محصول : 01402

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب

شیر روشویی Iqua-a-10 آدابتوری سف...

کد محصول : 01405

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب
 

شیر روشویی Iqua-a-10 آدابتوری بد...

کد محصول : 01406

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب
 
شیر روشویی الکترونیک Iqua-a-10 کروم kwc

شیر روشویی الکترونیک Iqua-a-10 ک...

کد محصول : 01407

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب
 

شیر روشویی Iqua -a-10 آدابتوری ک...

کد محصول : 01408

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب
 
شیر روشویی الکترونیک زئوس کروم kwc

شیر روشویی الکترونیک زئوس کروم kwc

کد محصول : 01409

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب
شیر روشویی الکترونیک زئوس سفید KWC

شیر روشویی الکترونیک زئوس سفید KWC

کد محصول : 01410

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب
شیر روشویی مریت الکترونیک آدابتوری KWC

شیر روشویی مریت الکترونیک آدابتو...

کد محصول : 01411

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب

شیر روشویی مریت الکترونیک سفید KWC

کد محصول : 01430

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب

نمایش 1–10 از 17 نتایج