شیر روشویی چشمی

Showing 1–10 of 17 results

شیر روشویی الکترونیکIqua-a-10 سف...

کد محصول : 01402

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب
شیر روشویی چشمی قهرمان
شیر روشویی الکترونیک آوا لایت سفید KWC

شیر روشویی الکترونیک آوا لایت سف...

کد محصول : 01444

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب

شیر روشویی الکترونیک آوا لایت KWC

کد محصول : 01442

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب
شیر روشویی الکترونیک آوا KWC

شیر روشویی الکترونیک آوا KWC

کد محصول : 01441

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب
شیر روشویی الکترونیک هارمونیا KWC

شیر روشویی الکترونیک هارمونیا KWC

کد محصول : 01440

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب

شیر روشویی دومو الکترونیک لایت KWC

کد محصول : 01439

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب

شیر روشویی دومو الکترونیک لایت س...

کد محصول : 01438

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب
شیر روشویی دومو الکترونیک KWC

شیر روشویی دومو الکترونیک KWC

کد محصول : 01433

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب

شیر روشویی مریت الکترونیک سفید KWC

کد محصول : 01430

18 تا 22 سانتیمتر دامنه سنسور
12 لیتر در دقیقه آب دهی
0.5 تا 4 ثانیه مدت زمان جریان آب

Showing 1–10 of 17 results