استیل البرز

هود SA-115 استیل البرز

هود SA-115 استیل البرز

کد محصول : 04539

عمق 48cm
ارتفاع 60-70cm
عرض 89.7cm
دور موتور (rpm) 5
هود SA-405 استیل البرز

هود SA-405 استیل البرز

کد محصول : 04536

عمق 43cm
ارتفاع 80cm
عرض 89.7cm
دور موتور (rpm) 8
هود SA-118 استیل البرز

هود SA-118 استیل البرز

کد محصول : 04532

عمق 48cm
ارتفاع 60-70cm
عرض 89.7cm
دور موتور(rpm) 3
سینک ۲۱۵ توکار استیل البرز

سینک ۲۱۵ توکار استیل البرز

کد محصول : 04420

طول 120cm
عرض 52cm
عمق 17cm
لوازم جانبی دارد
 
سینک ۲۷۰ روکار استیل البرز

سینک ۲۷۰ روکار استیل البرز

کد محصول : 04419

طول 120cm
عرض 60cm
عمق 13.5cm
لوازم جانبی دارد
سینک ۲۷۰ توکار استیل البرز

سینک ۲۷۰ توکار استیل البرز

کد محصول : 04418

طول 116cm
عرض 51cm
عمق 13.5cm
لوازم جانبی دارد
سینک ۶۱۸ روکار استیل البرز

سینک ۶۱۸ روکار استیل البرز

کد محصول : 04415

طول 80cm
عرض 60cm
عمق 17.5cm
لوازم جانبی دارد
سینک ۶۱۸ توکار استیل البرز

سینک ۶۱۸ توکار استیل البرز

کد محصول : 04411

طول 80cm
عرض 50cm
عمق 17.5cm
لوازم جانبی دارد
سینک ۵۱۰ توکار استیل البرز

سینک ۵۱۰ توکار استیل البرز

کد محصول : 04410

طول 98.2cm
عرض 50cm
عمق 16.5cm
لوازم جانبی دارد
سینک ۶۰۸ روکار استیل البرز

سینک ۶۰۸ روکار استیل البرز

کد محصول : 04409

طول 80cm
عرض 60cm
عمق 17.5cm
لوازم جانبی دارد