زانو پوش فیت

زانو ۸۷ درجه پوش فیت ونت دار ۵۰-۱۱۰-۱۱۰ نیوفلکس
زانو ۴۵ درجه پوش فیت ونت دار ۵۰-۱۱۰-۱۱۰ نیوفلکس
زانو ۴۵ درجه پوش فیت ونت دار ۵۰-۶۳-۶۳ نیوفلکس