لوله و اتصالات ستاره پلیمر گلپایگان

زانو ۹۰ درجه ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
سیفون پایه دار ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
زانو ۴۵ درجه ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
زانو ۹۰ درجه ۱۱۰ پلیکا ستاره گلپایگان
بوشن ترمز دار ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
بوشن ترمز دار ۱۱۰ پلیکا ستاره گلپایگان
زانو ۴۵ درجه ۱۱۰ پلیکا ستاره گلپایگان
لوله ۱۲۵ پلیکا ستاره گلپایگان ( شاخه ۶ متری)
لوله ۱۱۰ پلیکا ستاره گلپایگان ( شاخه ۶ متری )