لوله و اتصالات ستاره گلپایگان

زانو ۴۵ درجه ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
(1)
زانو ۴۵ درجه ۱۱۰ پلیکا ستاره گلپایگان
(0)
زانو ۹۰ درجه ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
(1)
لوله ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان ( شاخه ۶ متری )
(1)
لوله ۱۱۰ پلیکا ستاره گلپایگان ( شاخه ۶ متری )
(0)
بوشن ترمز دار ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
(0)
سیفون پایه دار ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
(0)
زانو ۹۰ درجه ۱۱۰ پلیکا ستاره گلپایگان
(1)
سه راه ۴۵ درجه ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
(0)
بوشن ترمز دار ۱۱۰ پلیکا ستاره گلپایگان
(1)