لوله و اتصالات ستاره پلیمر گلپایگان

زانو ۴۵ درجه ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
زانو ۹۰ درجه ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
بوشن ترمز دار ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
سیفون پایه دار ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
بوشن ترمز دار ۱۱۰ پلیکا ستاره گلپایگان
زانو ۹۰ درجه ۱۱۰ پلیکا ستاره گلپایگان
زانو ۴۵ درجه ۱۱۰ پلیکا ستاره گلپایگان
درپوش ۱۱۰ پلیکا ستاره گلپایگان
سه راه ۴۵ درجه ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان
لوله ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان ( شاخه ۶ متری )