زانو تک لایه

زانو ۹۰ درجه ۳۲ آذین

زانو ۹۰ درجه ۳۲ آذین

کد محصول : 12112

زانو ۹۰ درجه ۲۰ آذین

زانو ۹۰ درجه ۲۰ آذین

کد محصول : 12108

زانو یکسر بوشن فلزی ۱×۳۲ آذین
زانو ۹۰ درجه ۲۵ آذین

زانو ۹۰ درجه ۲۵ آذین

کد محصول : 12110

زانو بوشن فلزی دیواری ۱/۲×۲۰ آذین
زانو یکسر بوشن فلزی ۱/۲×۲۰ آذین
زانو ۴۵ درجه ۲۰ آذین

زانو ۴۵ درجه ۲۰ آذین

کد محصول : 12508

زانو ۹۰ درجه ۵۰ آذین

زانو ۹۰ درجه ۵۰ آذین

کد محصول : 12116

زانو بوشن فلزی دیواری ۱/۲×۲۵ آذین
زانو ۹۰ درجه تبدیل ۲۵×۲۰ آذین