زانو تک لایه

زانو ۹۰ درجه ۲۰ آذین

زانو ۹۰ درجه ۲۰ آذین

کد محصول : 12108

زانو ۹۰ درجه ۲۵ آذین

زانو ۹۰ درجه ۲۵ آذین

کد محصول : 12110

زانو ۹۰ درجه ۳۲ آذین

زانو ۹۰ درجه ۳۲ آذین

کد محصول : 12112

زانو ۹۰ درجه چپقی ۲۰ آذین
زانو ۹۰ درجه چپقی ۲۵ آذین
زانو ۴۵ درجه ۲۰ آذین

زانو ۴۵ درجه ۲۰ آذین

کد محصول : 12508

زانو ۴۵ درجه ۲۵ آذین

زانو ۴۵ درجه ۲۵ آذین

کد محصول : 12510

زانو ۴۵ درجه ۳۲ آذین

زانو ۴۵ درجه ۳۲ آذین

کد محصول : 12512

زانو بوشن فلزی دیواری ۱/۲×۲۰ آذین
زانو بوشن فلزی دیواری ۳/۴×۲۵ آذین