روشویی با پایه

Showing 1–10 of 28 results

روشویی چینی کرد مدل کاملیا ۴۵

روشویی چینی کرد مدل کاملیا ۴۵

کد محصول : 00665

85cm ارتفاع
37.5cm طول
45cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل دیسی ۵۰

روشویی چینی کرد مدل دیسی ۵۰

کد محصول : 00645

86.5cm ارتفاع
38.5cm طول
51cm عرض
تعداد پانچ
روشوئی گلسار مدل آیسان

روشوئی گلسار مدل آیسان

کد محصول : 04375

390 طول
495 عرض
835 ارتفاع
 
روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۴۵

روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۴۵

کد محصول : 00652

84cm ارتفاع
40cm عمق
45.8cm عرض
1 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل آرین ۵۷

روشویی چینی کرد مدل آرین ۵۷

کد محصول : 00591

88.5cm ارتفاع
44.7cm عمق
59cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل مونیکا ۵۰

روشویی چینی کرد مدل مونیکا ۵۰

کد محصول : 00695

86.5cm ارتفاع
42.5cm طول
50.5cm عرض
تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۵۴

روشویی چینی کرد مدل ژاسمین ۵۴

کد محصول : 00647

84cm ارتفاع
48.3cm طول
55.5cm عرض
3 تعداد پانچ
روشویی چینی کرد مدل دافنه ۵۶

روشویی چینی کرد مدل دافنه ۵۶

کد محصول : 00641

83cm ارتفاع
40.5cm طول
55.5cm عرض
3 تعداد پانچ
روشوئی گلسار مدل پارمیس ۶۰

روشوئی گلسار مدل پارمیس ۶۰

کد محصول : 04378

600 طول
480 عرض
840 ارتفاع
 
روشوئی گلسار مدل آرین ۴۵

Showing 1–10 of 28 results