قطعات توالت فرنگی

شناور آسانسوری ۸۱۱ محک
شناور آبگیری از کف ۸۱۴ محک
پمپ تخلیه دریچه ای با دکمه از رو
پمپ تخلیه دوزمانه با دکمه ۴۸ میلیمتر
پمپ تخلیه دوزمانه با دکمه ۵۸ میلیمتر
شناور آبگیری از بغل با توپک قابل تنظیم
پمپ تخلیه دریچه ای با دکمه از بغل
شناور آبگیری از کف آسانسوری با قابلیت تنظیم ارتفاع
شناور آسانسوری آبگیری از بغل