کلکتور پنج لایه

والو کلکتوری کوپلی”۱/۲×۱۶(با دسته پروانه ای) نیوپایپ
والو کلکتوری کوپلی”۱/۲×۲۰(با دسته پروانه ای) نیوپایپ
جعبه کلکتور ۷۵*۴۵ نیوپایپ
جعبه کلکتور ۶۵*۴۵نیوپایپ
بست کلکتور “۱ طرح B نیوپایپ
کلکتور (B5 (1×۱/۲ نیوپایپ
کلکتور (B6 (1×۱/۲ نیوپایپ
بست کلکتور ۱/۴ ۱  طرح B نیوپایپ
جعبه کلکتور ۴۵*۴۵ نیوپایپ
کلکتور مدولار (۱/۲×۱)۴b نیوپایپ