گیتی پسند

  لوله ۱۶mm نیوپایپ (هر متر لوله)
  بست خاردار لوله ۱۶mm نیوپایپ
  بست لوله ۱۶mm نیوپایپ
  زانو ۹۰ درجه ۲۰ آذین

  زانو ۹۰ درجه ۲۰ آذین

  کد محصول : 12108

  لوله ۲۰ آذین (شاخه ۴ متری)
  زانو ۹۰ درجه ۳۲ آذین

  زانو ۹۰ درجه ۳۲ آذین

  کد محصول : 12112

  زانو ۹۰ درجه ۲۵ آذین

  زانو ۹۰ درجه ۲۵ آذین

  کد محصول : 12110

  لوله ۲۵mm نیوپایپ (هر متر لوله)
  لوله ۳۲mm نیوپایپ (هر متر لوله)
  بوشن ۲۰ آذین

  بوشن ۲۰ آذین

  کد محصول : 11008