گیتی پسند

زانو ۹۰ درجه ۲۰ آذین

زانو ۹۰ درجه ۲۰ آذین

کد محصول : 12108

زانو ۹۰ درجه ۳۲ آذین

زانو ۹۰ درجه ۳۲ آذین

کد محصول : 12112

لوله ۲۰ آذین (شاخه ۴ متری)
بست خاردار لوله ۱۶mm نیوپایپ
زانو ۹۰ درجه ۲۵ آذین

زانو ۹۰ درجه ۲۵ آذین

کد محصول : 12110

لوله ۱۶mm نیوپایپ (هر متر لوله)
بوشن ۲۰ آذین

بوشن ۲۰ آذین

کد محصول : 11008

لوله ۲۰mm نیوپایپ (هر متر لوله)
زانو یکسر بوشن فلزی ۱×۳۲ آذین
بست لوله ۲۰mm آذین

بست لوله ۲۰mm آذین

کد محصول : 40940