گیتی پسند

زانو ۹۰ درجه ۳۲ آذین

زانو ۹۰ درجه ۳۲ آذین

کد محصول : 12112

لوله ۲۰ آذین (شاخه ۴ متری)
زانو ۹۰ درجه ۲۰ آذین

زانو ۹۰ درجه ۲۰ آذین

کد محصول : 12108

زانو یکسر بوشن فلزی ۱×۳۲ آذین
زانو ۹۰ درجه ۲۵ آذین

زانو ۹۰ درجه ۲۵ آذین

کد محصول : 12110

لوله ۱۶mm نیوپایپ (هر متر لوله)
زانو بوشن فلزی دیواری ۱/۲×۲۰ آذین
بوشن ۲۰ آذین

بوشن ۲۰ آذین

کد محصول : 11008

بست لوله ۲۰mm آذین

بست لوله ۲۰mm آذین

کد محصول : 40940

سه راه ۲۰ آذین

سه راه ۲۰ آذین

کد محصول : 13108