گیتی پسند

لوله ۱۶mm نیوپایپ (هر متر لوله)
بست خاردار لوله ۱۶mm نیوپایپ
زانو ۹۰ درجه ۲۰ آذین

زانو ۹۰ درجه ۲۰ آذین

کد محصول : 12108

بست لوله ۱۶mm نیوپایپ

بست لوله ۱۶mm نیوپایپ

کد محصول : 50938

بست لوله ۲۰mm آذین

بست لوله ۲۰mm آذین

کد محصول : 50940

لوله ۲۰ آذین (شاخه ۴ متری)
زانو ۹۰ درجه ۲۵ آذین

زانو ۹۰ درجه ۲۵ آذین

کد محصول : 12110

بوشن ۲۰ آذین

بوشن ۲۰ آذین

کد محصول : 11008

سه راه ۲۰ آذین

سه راه ۲۰ آذین

کد محصول : 13108

در پوش رزوه دار (۳/۴)۲۵mm آذین