گیتی پسند

لوله ۱۶mm نیوپایپ – pex(هر متر لوله)
(4)
بست خاردار لوله ۱۶mm نیوپایپ
(3)
زانو ۹۰ درجه ۲۰ آذین
(3)

زانو ۹۰ درجه ۲۰ آذین

کد محصول : 12108

بست لوله ۱۶mm نیوپایپ
(1)

بست لوله ۱۶mm نیوپایپ

کد محصول : 50938

بست لوله ۲۰mm آذین
(2)

بست لوله ۲۰mm آذین

کد محصول : 50940

لوله ۲۰ آذین (هر متر لوله)
(3)
زانو ۹۰ درجه ۲۵ آذین
(1)

زانو ۹۰ درجه ۲۵ آذین

کد محصول : 12110

لوله ۲۵mm نیوپایپ – pex(هر متر لوله)
(0)
لوله ۲۵ آذین (هر متر لوله)
(3)
بوشن ۲۰ آذین
(1)

بوشن ۲۰ آذین

کد محصول : 11008