درپوش پنج لایه

در پوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۱/۲ نیوپایپ
در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی۱/۲ نیوپایپ
در پوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۳/۴ نیوپایپ
در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی۳/۴ نیوپایپ
در پوش پرسی ۳۲mm نیوپایپ
در پوش پرسی ۱۶mm نیوپایپ
در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی ۱ نیوپایپ
در پوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۱ نیوپایپ
درپوش پرسی ۶۳mm نیوپایپ
درپوش پرسی ۵۰mm نیوپایپ