درپوش پنج لایه

در پوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۱/۲ نیوپایپ
در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی۱/۲ نیوپایپ
در پوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۳/۴ نیوپایپ
در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی۳/۴ نیوپایپ
در پوش فلزی کلکتور “۱ نیوپایپ
در پوش فلزی”۱ مخصوص هوا گیری نیوپایپ
درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ۱/۴ ۱ با خروجی ۱/۲ توپیچ نیوپایپ
درپوش فلزی روپیچ ۱/۲ ۱ نیوپایپ
درپوش فلزی کلکتور ۳/۴ نیوپایپ
در پوش پرسی ۱۶mm نیوپایپ