درپوش پنج لایه

در پوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۱/۲ نیوپایپ
در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی۱/۲ نیوپایپ
در پوش پایه بلند پلاستیکی قرمز ۳/۴ نیوپایپ
در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی۳/۴ نیوپایپ
در پوش فلزی کلکتور “۱ نیوپایپ
درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ۱/۲ نیوپایپ
درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ۳/۴ نیوپایپ
درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور ۱/۴ ۱ با خروجی ۱/۲ توپیچ نیوپایپ
در پوش فلزی”۱ مخصوص هوا گیری نیوپایپ
درپوش فلزی روپیچ ۱/۲ ۱ نیوپایپ