لوله تک لایه

لوله ۲۰ آذین (شاخه ۴ متری)
لوله ۲۵ آذین (شاخه ۴ متری)
لوله ۳۲ آذین (شاخه ۴ متری)
لوله ۴۰ آذین (شاخه ۴ متری)
لوله ۵۰ آذین (شاخه ۴ متری)
لوله فویل دار ۶۳ آذین (شاخه ۴ متری)
لوله فویل دار ۵۰ آذین (شاخه ۴ متری)
لوله فویل دار ۴۰ آذین (شاخه ۴ متری)
لوله ۱۲۵ آذین (شاخه ۴ متری)
لوله ۱۱۰ آذین (شاخه ۴ متری)