لوله تک لایه

لوله ۲۰ آذین (شاخه ۴ متری)
لوله ۲۵ آذین (شاخه ۴ متری)
لوله ۳۲ آذین (شاخه ۴ متری)
لوله فویلدار ۲۰ آذین (شاخه ۴ متری)
لوله فویلدار ۲۵ آذین (شاخه ۴ متری)
لوله فویلدار ۳۲ آذین (شاخه ۴ متری)
لوله ۴۰ آذین (شاخه ۴ متری)
لوله ۵۰ آذین (شاخه ۴ متری)
لوله ۶۳ آذین (شاخه ۴ متری)
لوله ۷۵ آذین (شاخه ۴ متری)