لوله پوش فیت

لوله ۱۲۵ دو سر سوکت پوشفیت ۳۰۰CM گروه BD نیوفلکس
لوله ۱۲۵ دو سر سوکت پوشفیت ۲۰۰CM گروه BD نیوفلکس
لوله ۱۲۵ دو سر سوکت پوشفیت ۱۰۰CM گروه BD نیوفلکس
لوله ۱۲۵ دو سر سوکت پوشفیت ۵۰CM گروه BD نیوفلکس
لوله ۱۱۰ دو سر سوکت پوشفیت ۳۰۰CM گروه BD نیوفلکس
لوله ۱۱۰ دو سر سوکت پوشفیت ۵۲۰۰CM گروه BD نیوفلکس
لوله ۱۱۰ دو سر سوکت پوشفیت ۱۰۰CM گروه BD نیوفلکس
لوله ۱۱۰ دو سر سوکت پوشفیت ۵۰CM گروه BD نیوفلکس
لوله ۹۰ دو سر سوکت پوشفیت ۳۰۰CM گروه BD نیوفلکس
لوله ۹۰ دو سر سوکت پوشفیت ۲۰۰CM گروه BD نیوفلکس