بوشن پنج لایه

  بوشن روپیچ پرسی ۱۶*”۱/۲ نیوپایپ
  بوشن پرسی ۱۶*۱۶ نیوپایپ
  بوشن پرسی ۲۰*۲۰ نیوپایپ
  بوشن تبدیل پرسی ۲۰*۱۶ نیوپایپ
  بوشن توپیچ پرسی ۱/۲*۱۶ نیوپایپ
  بوشن روپیچ پرسی ۱*۲۵ نیوپایپ
  بوشن تبدیل پرسی ۲۵*۲۰ نیوپایپ
  بوشن پرسی۲۵*۲۵ نیوپایپ
  بوشن توپیچ پرسی ۱*۲۵ نیوپایپ
  بوشن توپیچ پرسی ۱/۲*۲۰ نیوپایپ