بوشن پنج لایه

بوشن روپیچ پرسی ۱۶*”۱/۲ نیوپایپ
بوشن تبدیل پرسی ۲۵*۲۰ نیوپایپ
بوشن پرسی ۱۶*۱۶ نیوپایپ
بوشن پرسی ۲۰*۲۰ نیوپایپ
بوشن تبدیل پرسی ۲۰*۱۶ نیوپایپ
بوشن ساده کوپلی ۲۰*۲۰

بوشن ساده کوپلی ۲۰*۲۰

کد محصول : 60112

بوشن ساده کوپلی ۲۵*۲۵

بوشن ساده کوپلی ۲۵*۲۵

کد محصول : 60114

بوشن توپیچ پرسی ۱/۲*۱۶ نیوپایپ
بوشن توپیچ پرسی ۱/۲*۲۰ نیوپایپ
بوشن توپیچ پرسی ۳/۴*۲۰ نیوپایپ