بوشن پنج لایه

بوشن روپیچ پرسی ۱۶*”۱/۲ نیوپایپ
بوشن پرسی ۱۶*۱۶ نیوپایپ
بوشن پرسی ۲۰*۲۰ نیوپایپ
بوشن تبدیل پرسی ۲۰*۱۶ نیوپایپ
بوشن توپیچ پرسی ۱/۲*۱۶ نیوپایپ
بوشن توپیچ پرسی ۱/۲*۲۰ نیوپایپ
بوشن تبدیل پرسی ۲۵*۲۰ نیوپایپ
بوشن توپیچ پرسی ۳/۴*۲۰ نیوپایپ
بوشن روپیچ پرسی ۱*۲۵ نیوپایپ
بوشن تبدیل پرسی ۳۲*۲۰ نیوپایپ