بوشن پنج لایه

بوشن پرسی ۱۶*۱۶ نیوپایپ
(1)
بوشن روپیچ پرسی ۱۶*”۱/۲ نیوپایپ
(1)
بوشن پرسی ۲۰*۲۰ نیوپایپ
(1)
بوشن توپیچ پرسی ۱/۲*۱۶ نیوپایپ
(0)
بوشن پرسی۲۵*۲۵ نیوپایپ
(1)
بوشن تبدیل پرسی ۲۵*۲۰ نیوپایپ
(1)
بوشن ساده کوپلی ۲۰*۲۰
(0)

بوشن ساده کوپلی ۲۰*۲۰

کد محصول : 60112

بوشن ساده کوپلی ۱۶*۱۶
(1)

بوشن ساده کوپلی ۱۶*۱۶

کد محصول : 60110

بوشن پرسی۳۲*۳۲ نیوپایپ
(1)
بوشن تبدیل پرسی ۲۰*۱۶ نیوپایپ
(0)