سه راه پنج لایه

سه راه ۹۰ دیواری پرسی ۱۶×۱/۲×۱۶ نیوپایپ
سه راهی پرسی ۱۶×۱۶×۱۶ نیوپایپ
سه راهی پرسی ۲۰×۲۰×۲۰ نیوپایپ
سه راهی پرسی ۲۵×۲۵×۲۵ نیوپایپ
سه راهی تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۲۵ نیوپایپ
سه راهی تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۲۵ نیوپایپ
سه راهی تبدیل پرسی ۲۰×۱۶×۱۶ نیوپایپ
سه راهی تبدیل پرسی ۲۰×۱۶×۲۰ نیوپایپ
سه راهی توپیچ پرسی ۱۶×۱/۲×۱۶ نیوپایپ
سه راهی تبدیلی کوپلی ۱۶×۲۰×۲۰ نیوپایپ