سه راه پنج لایه

  سه راهی پرسی ۱۶×۱۶×۱۶ نیوپایپ
  سه راهی پرسی ۲۰×۲۰×۲۰ نیوپایپ
  سه راهی پرسی ۲۵×۲۵×۲۵ نیوپایپ
  سه راهی تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۲۵ نیوپایپ
  سه راهی تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۲۰ نیوپایپ
  سه راهی تبدیل پرسی ۲۰×۱۶×۱۶ نیوپایپ
  سه راهی کوپلی ۲۰×۲۰×۲۰
  سه راهی تبدیلی کوپلی ۱۶×۲۰×۲۰ نیوپایپ