سه راه پنج لایه

سه راه ۹۰ دیواری پرسی ۱۶×۱/۲×۱۶ نیوپایپ
(2)
سه راهی پرسی ۱۶×۱۶×۱۶ نیوپایپ
(1)
سه راهی تبدیل پرسی ۲۰×۱۶×۲۰ نیوپایپ
(1)
سه راهی تبدیل پرسی ۲۵×۲۰×۲۵ نیوپایپ
(1)
سه راهی تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۲۵ نیوپایپ
(1)
سه راهی تبدیل پرسی ۲۰×۱۶×۱۶ نیوپایپ
(1)
سه راهی پرسی ۲۰×۲۰×۲۰ نیوپایپ
(1)
سه راهی پرسی ۲۵×۲۵×۲۵ نیوپایپ
(1)
سه راهی تبدیل پرسی ۳۲×۱۶×۳۲ نیوپایپ
(1)
سه راهی تبدیل پرسی ۲۵×۱۶×۲۰ نیوپایپ
(1)