مهره ماسوره تک لایه

  مهره ماسوره دو طرف جوش ۲۰mm آذین
  مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی ۲۵×۳/۴ آذین
  مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی ۲۰×۱/۲ آذین
  مهره ماسوره دو طرف جوش ۲۵mm آذین
  مهره ماسوره بوشن فلزی ۱×۳۲ آذین
  مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی ۲۰×۱/۲ آذین
  مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی ۲۵×۳/۴ آذین
  مهره ماسوره بوشن فلزی ۳/۴×۲۵ آذین
  مهره ماسوره دو طرف جوش ۳۲mm آذین
  مهره ماسوره بوشن فلزی ۱/۲×۲۰ آذین