مهره ماسوره تک لایه

مهره ماسوره دو طرف جوش ۲۰mm آذین
مهره ماسوره دو طرف جوش ۲۵mm آذین
مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی ۲۵×۳/۴ آذین
مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی ۲۰×۱/۲ آذین
مهره ماسوره بوشن فلزی ۱×۳۲ آذین
مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی ۲۰×۱/۲ آذین
مهره ماسوره بوشن فلزی ۲×۶۳ آذین
مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی ۲۵×۳/۴ آذین
مهره ماسوره بوشن فلزی ۳/۴×۲۵ آذین
مهره ماسوره دو طرف جوش ۳۲mm آذین