مهره ماسوره تک لایه

مهره ماسوره دو طرف جوش ۲۰mm آذین
(1)
مهره ماسوره دو طرف جوش ۲۵mm آذین
(0)
مهره ماسوره بوشن فلزی ۱×۳۲ آذین
(1)
مهره ماسوره بوشن فلزی ۳/۴×۲۵ آذین
(1)
مهره ماسوره دو طرف جوش ۳۲mm آذین
(1)
مهره ماسوره بوشن فلزی ۱/۲×۲۰ آذین
(2)
مهره ماسوره بوشن فلزی ۲×۶۳ آذین
(1)
مهره ماسوره بوشن فلزی ۱/۴ ۱×۴۰ آذین
(1)
مهره ماسوره بوشن فلزی ۱/۲ ۱ ×۵۰ آذین
(0)