کی دبلیو سی

شیر توالت دومو کروم kwc

شیر توالت دومو کروم kwc

کد محصول : 01020

شیر روشویی دومو کروم kwc

شیر روشویی دومو کروم kwc

کد محصول : 01030

Neoperl نوع آبفشان
ثابت نوع آبریز
12 لیتر در دقیقه میزان  آب دهی
     
شیر دوش دومو کروم kwc

شیر دوش دومو کروم kwc

کد محصول : 01031

Neoperl نوع آبفشان
بالا مکان دایورتور
12 لیتر در دقیقه میزان  آب دهی
     
شیر ظرفشویی دومو کروم kwc
شیر ظرفشویی شاوری دومو کروم kwc

شیر توالت دومو سفید kwc

کد محصول : 01039

شیر روشویی دومو سفید kwc

شیر روشویی دومو سفید kwc

کد محصول : 01040

Neoperl نوع آبفشان
ثابت نوع آبریز
12 لیتر در دقیقه میزان  آب دهی
     
شیر دوش دومو سفید kwc

شیر دوش دومو سفید kwc

کد محصول : 01041

Neoperl نوع آبفشان
بالا مکان دایورتور
12 لیتر در دقیقه میزان  آب دهی
     
شیر ظرفشویی دومو سفید kwc