لوله پنج لایه

لوله ۱۶mm نیوپایپ (هر متر لوله)
لوله ۲۰mm نیوپایپ (هر متر لوله)
لوله ۲۵mm نیوپایپ (هر متر لوله)
لوله ۳۲mm نیوپایپ (هر متر لوله)
فوم لوله ۱۶mm نیوپایپ

فوم لوله ۱۶mm نیوپایپ

کد محصول : 13010

فوم لوله ۲۰mm نیوپایپ

فوم لوله ۲۰mm نیوپایپ

کد محصول : 13012

فوم لوله ۲۵mm نیوپایپ

فوم لوله ۲۵mm نیوپایپ

کد محصول : 13014

فوم لوله ۳۲mm نیوپایپ

فوم لوله ۳۲mm نیوپایپ

کد محصول : 13016

بست لوله ۱۶mm نیوپایپ

بست لوله ۱۶mm نیوپایپ

کد محصول : 012110

بست لوله ۲۰mm نیوپایپ

بست لوله ۲۰mm نیوپایپ

کد محصول : 012112