لوله پنج لایه

لوله ۱۶mm نیوپایپ (هر متر لوله)
لوله ۲۰mm نیوپایپ (هر متر لوله)
فوم لوله ۱۶mm نیوپایپ

فوم لوله ۱۶mm نیوپایپ

کد محصول : 13010

بست لوله ۱۶mm نیوپایپ

بست لوله ۱۶mm نیوپایپ

کد محصول : 012110

لوله ۲۵mm نیوپایپ (هر متر لوله)
زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی ۱۶×”۱/۲ نیوپایپ
زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی ۲۰×”۱/۲ نیوپایپ