مهره ماسوره پنج لایه

مهره ماسوره پرسی ۳/۴×۲۵ نیوپایپ
(0)
مهره ماسوره پرسی ۱/۲ ۱×۵۰ نیوپایپ
(0)
مهره ماسوره پرسی ۱/۴ ۱×۴۰ نیوپایپ
(1)
مهره ماسوره پرسی ۱×۳۲ نیوپایپ
(1)
مهره ماسوره پرسی ۱/۲×۱۶ نیوپایپ
(0)
مهره ماسوره پرسی ۱/۲×۲۰ نیوپایپ
(1)