کلکتور ورودی 1،1/4"

نمایش 1–10 از 14 نتیجه

کلکتور (B8 (11/4×۱/۲ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

کلکتور (B8 (11/4×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12548

1 1/4 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
8 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B7 (11/4×۱/۲ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

کلکتور (B7 (11/4×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12547

1 1/4 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
7 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B3 (1/2×۱ ۱/۴ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...
کلکتور (B6 (11/4×۳/۴ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

کلکتور (B6 (11/4×۳/۴ نیوپایپ

کد محصول : 12556

1 1/4 سایز ورودی
3/4 سایز خروجی
6 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B5 (11/4×۳/۴ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

کلکتور (B5 (11/4×۳/۴ نیوپایپ

کد محصول : 12555

1 1/2 سایز ورودی
3/4 سایز خروجی
5 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B4 (11/4×۳/۴ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

کلکتور (B4 (11/4×۳/۴ نیوپایپ

کد محصول : 12554

1 1/4 سایز ورودی
3/4 سایز خروجی
4 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B3 (11/4×۳/۴ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

کلکتور (B3 (11/4×۳/۴ نیوپایپ

کد محصول : 12553

1 1/4 سایز ورودی
3/4 سایز خروجی
3 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B12 (11/4×۱/۲ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

کلکتور (B12 (11/4×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12552

1 1/4 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
12 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B11 (11/4*1/2 نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

کلکتور (B11 (11/4*1/2 نیوپایپ

کد محصول : 12551

1 1/4 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
11 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B10 (11/4×۱/۲ نیوپایپ
12345 (0)
Loading...

کلکتور (B10 (11/4×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12550

1 1/4 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
10 عدد تعداد انشعاب

نمایش 1–10 از 14 نتیجه