ارسال عید

باتوجه به عدم بازگشایی تمامی کارخانه های تامین کننده محصولات احتمال لغو سفارشات ثبت شده  به علت تغییر قیمت و یا عدم موجودی محصولات کارخانه های طرف قرارداد ابزارینا نیز برای فروشگاه اینترنتی ابزارینا ممکن میباشد.