کلکتور ورودی 1"

نمایش 1–10 از 33 نتیجه

کلکتور (B5 (1×۱/۲ نیوپایپ
(0)

کلکتور (B5 (1×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12525

1 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
5 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B6 (1×۱/۲ نیوپایپ
(4)

کلکتور (B6 (1×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12526

1 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
6 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B8 (1×۱/۲ نیوپایپ
(3)

کلکتور (B8 (1×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12528

1 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
8 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B7 (1×۱/۲ نیوپایپ
(1)

کلکتور (B7 (1×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12527

1 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
7 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B3 (1×۱/۲ نیوپایپ
(0)

کلکتور (B3 (1×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12523

1 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
3 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B4 (1×۱/۲ نیوپایپ
(0)

کلکتور (B4 (1×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12524

1 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
4 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B10 (1×۱/۲ نیوپایپ
(1)

کلکتور (B10 (1×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12530

1 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
10 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B9 (1×۱/۲ نیوپایپ
(1)

کلکتور (B9 (1×۱/۲ نیوپایپ

کد محصول : 12529

1 سایز ورودی
1/2 سایز خروجی
9 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (“B5 (1″×۳/۴ نیوپایپ
(1)

کلکتور (“B5 (1″×۳/۴ نیوپایپ

کد محصول : 12535

1 سایز ورودی
3/4 سایز خروجی
5 عدد تعداد انشعاب
کلکتور (B6 (1×۳/۴ نیوپایپ
(0)

کلکتور (B6 (1×۳/۴ نیوپایپ

کد محصول : 12536

1 سایز ورودی
3/4 سایز خروجی
6 عدد تعداد انشعاب

نمایش 1–10 از 33 نتیجه