لوله و اتصالات پوش فیت 63

نمایش 21–30 از 44 نتیجه

سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش (با لوله) پوش فیت ۲۰ سانتیمتر نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش پوش فیت ۶۰ سانتیمتر نیوفلکس
12345 (1)
Loading...
سه راه ۴۵ درجه پوش فیت ۶۳-۹۰ نیوفلکس
12345 (1)
Loading...
لوله ۶۳ پوش فیت ۲۵CM گروه BD نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳) ۹۰cm
12345 (0)
Loading...
سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳) ۷۵cm
12345 (0)
Loading...
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش (با لوله ۷۵ و طول PE) پوش فیت ۹۰ سانتیمتر نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش (با لوله) پوش فیت ۹۰ سانتیمتر نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش (با لوله ۷۵ و طول PE) پوش فیت ۷۵ سانتیمتر نیوفلکس
12345 (0)
Loading...
سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش (با لوله) پوش فیت ۷۵ سانتیمتر نیوفلکس
12345 (0)
Loading...

نمایش 21–30 از 44 نتیجه